GOVERNANCE POLICY

POLICY

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งการลงทุน มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร - สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว - พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Charter

กฎบัตร

Board of Directors Charter

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

Audit Committee Charter

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

Risk Management Committee Charter

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Nomination and Compensation Committee Charter

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Good Corporate Governance Committee Charter

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Executive Committee Charter

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

Charter of Chief Executive Officer

กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Company Secretary Charter

กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

Internal Audit Charter

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

Policy