Code of Conduct

พนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษา กับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่บริษัทได้มอบหมาย

นักลงทุนสัมพันธ์

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นมืออาชีพ ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

• เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมูลได้

• รักษาความลับของบริษัท ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น

กรรมการ

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ อย่างมีเหตุผลเป็นธรรมต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดอันพึงได้ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

• ประสานสัมพันธ์อย่างดี กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

• บริหารจัดการสินทรัพยข์องบริษัทให้เกิดคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งดูแลมิให้สินทรัพย์เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ

• รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมกับแจ้งถึงแนวโน้มสถานภาพ ของบริษัท ในอนาคตท้ังในด้านบวก และด้านลบ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างสม่ำเสมอ

• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

• ในระหว่างที่มีตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัท (Conflict of Interest)

• วางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง และย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองเช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิกพรรค การเมือง แต่ถ้าการไปรับหน้าที่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ แล้ว อาจทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองน้ันได้พึงหลีกเลี่ยงการกระทำ ดังกล่าว