การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders

upload 20/03/2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

The Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Privacy Notice for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Enclosure 1. Copy of the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. งบการเงินสำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (QR Code)

Enclosure 2. Annual Financial Statements 2023 and Annual Report 2023 (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

Enclosure 3. Information of the Nominated person to be appointed as Directors to replace the Directors who retired by rotation

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

Enclosure 4. Information of the Nominated Auditors for the year 2024

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

Enclosure 5. Report Form for Capital Increase (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

Enclosure 6. Information of Independent Directors who are Proxy Holders for Shareholders and Define of Independent Director

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Enclosure 7. The Articles of Association of the Company regarding the Shareholders' Meeting

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน

Enclosure 8. The List of Documents that must be Presented and Submitted to the Company for Registering for the Meeting Voting Criteria for Vote Counting and Announcement of Vote Results

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code

Enclosure 9. Guidelines for attending of Electronic Meeting and wishing attend the Annual General Meeting by Electronic Media via Web Browser Link or Scan QR Code

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(Proxy B.) รูปแบบเอกสารได้ โดยแจ้งความประสงค์
และที่อยู่จัดส่งมาที่ ir@comancheinternational.com

update 20/03/2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำใช้แบบ ข.)

Enclosure 10. Proxy Form (recommended Form B)