The 2023 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Date 30/04/2023

Invitation Letter to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Date 22/03/2023

ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(Proxy B.)

Date 22/03/2023

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

Date 22/12/2022