2022

21 ธันวาคม 2565

เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม AGM ปี 2566

.

April 22nd, 2022

The Minutes to the 2022 Annual General
Meeting of Shareholders

22 เมษายน 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

.

March 22nd, 2022

Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

22 มีนาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

.

January 27th, 2022

Report of the utilization of capital increase from IPO

27 มกราคม 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป