2020

31 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

August 31st, 2020

Minutes of the 2020 Annual General Meeting
of Shareholders

.

24 กรกฎาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

July 24th, 2020

The Invitation to the Extraordinary General
Meeting of Shareholders No. 1/2020

.

10 กรกฎาคม 2563

แจ้งมติอนุมัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

July 10th, 2020

The Notification of The Resolutions of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

.

11 มิถุนายน 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

June 11th, 2020

Invitation to the 2020 Annual General Meeting
of Shareholders